VvE Beheer

Samen wonen in één gebouw

In een appartementencomplex met een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben buren onderling een zakelijke verhouding. Dit kan heel goed gaan, maar het risico van problemen bestaat altijd. U kunt onderling, en volledig te goeder trouw, van mening verschillen over allerlei kwesties die rond het onderhoud spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de hoogte van de servicekosten of de noodzaak van groot onderhoud. Soms het is niet meteen duidelijk welke kosten ten laste van de vereniging komen, en welke privé moeten worden gedragen. Wanneer er bij één van de leden ook nog eens problemen zijn rond het tijdig voldoen van de servicekosten, ontstaan er al snel conflicten.

Onderlinge conflicten binnen VvE voorkomen

Om deze reden is het uitbesteden van het beheer van een VvE een goede optie, die veel narigheid kan voorkomen. Wij nemen het beheer van uw vereniging op ons. U hoeft dan zelf niet meer in de ingewikkelde regelgeving te duiken, of

vergaderingen voor te bereiden. Al dit werk wordt dan door een betrouwbare partner uitgevoerd. U kunt zich dan zelf, als eigenaar, volledig richten op uw eigen belangen, en gewoon genieten van uw woonomgeving. Omdat wij geen persoonlijk belang in uw complex hebben, kunnen wij het proces beter bewaken en sturen op adequate besluitvorming.

Incasso voor de VvE

In de regel moeten de servicekosten maandelijks, voor de eerste van de maand in vooruitbetaling, betaald worden. Het komt tegenwoordig vaker voor dat niet iedereen aan deze verplichting voldoet. Omdat de overige eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een oninbare schuld van een of meer leden van de VvE, is het van belang om consequent het betalingsgedrag van de leden te volgen.

Gebruik maken van een automatische incasso is een goede oplossing. De algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaren legt een en ander vast in een incassobesluit. Is er zo’n besluit en is voldaan aan alle regels die gesteld worden aan de algemene ledenvergadering, dan kan de VvE of de beheerder namens de VvE een rechtmatig incassotraject starten.

Heldere afspraken

Vanzelfsprekend beginnen we met een gratis, oriënterend gesprek, waarin we u informeren over de mogelijkheden. Wilt u met ons in zee gaan, dan stellen we een vve beheerovereenkomst op en maken werkafspraken. In de beheerovereenkomst verwoorden we alle tussen u en ons gemaakte afspraken. Zonder kleine lettertjes en op basis van de splitsingsakte en statuten. Met andere woorden, wat gaan we voor u betekenen. In de werkafspraken leggen we vast hoe we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Beide worden eerst als concept opgesteld. De ledenvergadering spreekt zich erover uit. Na accordering zijn ze definitief en gaan wij aan de slag.